روزهای شنبه تا چهارشنبه     (16/30 لغایت 21/30 عصر)                                                             

          روزهای سه شنبه      (10 لغایت 12 صبح)

 

پایش اختصاصی اختلالات رشد نظیر کوتاهی قد و اخنلال  بلوغ          روزهای چهارشنبه

پایش اختصاصی اختلالات نمو مغزی  نظیر ناتوانی های جسمی          روزهای چهارشنبه