بیمارستان تخصصی ابن سینا                                   

                                                                           (پنجشنبه )  صبح   (درمانگاه ابن سینا)      ( 10 لغایت  13)

                                                                                                                                                                             بیمارستان تخصصی ابن سینا                             ( جمعه ها)     (با تماس قبلی از طریق اس ام اس)  (10 لغایت 12)                                                                                                                                          

 

بیمارستان فوق تخصصی پیامبران                                     (جهت موارد نیازمند بستری)